Verkoops - / Aannemersvoorwaarden

Art. 1) Om het even welke bezwaren terugzending van goederen gesteld worden, vanaf de zevende dag na de levering, zullen zij niet meer aanvaard worden. Behoudens tegenbewijs met geschriften geldt de factuurdatum als de datum van levering. Bij gebreke aan schriftelijk bezwaar of klacht binnen de 5 dagen volgend op de levering, worden alle zichtbare gebreken gedekt door de levering. De verkoper, aannemer staat voor de verborgen gebreken enkel in wanneer daarvan kennis had: die kennis wordt niet vermoed, zij moet door de koper - afnemer - opdrachtgever bewezen worden. 

Art. 2) Voor gevallen waar de verkoop, de aanneming wordt ontbonden of verbroken lastens de koper - de opdrachtgever - de afnemer verbindt deze laatste zich ertoe om aan de verkoper, aannemer als schadevergoeding voor winstderving een forfaitaire som te betalen die overeenstemt met 1/3 van de verkoop van de verkoop - of aannemingsprijs. 

Art. 3) Alle leveringstermijnen (aannemingstermijnen) zijn opgegeven bij benadering: laattijdige levering heeft nimmer het recht op schadevergoeding, noch op verbreking van het contract. Een levering die niet kan uitgevoerd worden wegens overmacht of door toedoen van de leverancier van de verkoper, aannemer geeft koper - opdrachtgever - afnemer geen recht op schadevergoeding.

Art.4) Alle goederen blijven eigendom van de verkoper, aannemer tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, intresten en eventuele kosten. Intussen is het de koper - afnemer - opdrachtgever verboden de zaken te verhuren, verkopen, exporteren of te verbranden of er op welke wijze ook over te beschikken en er enige verandering aan te brengen die er de waarde van zouden verminderen. De schending van de huidige clausule maakt art. 491 uit het strafwetboek van toepassing. 

Art. 5) Facturen zijn te Zelzate contant betaalbaar, behoudens gestelde vervaldag. Vanaf deze data leveren zij een intrest op van 10% per jaar, die van rechtswege verschuldigd is zonder ingebrekestelling. Bij onverwachte niet betaling op de vervaldag door onwil of nalatigheid zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding (o.a. wegens administratieve - en buitengerechtelijke juridische kosten) van 25% met een minimum van 100€. Art. 

6) De goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper - opdrachtgever - afnemer, zelfs bij franco verzending. De verkoper, aannemer behoudt zicht steeds het recht voor om wanneer hij het nuttig acht, zelfs tijdens de uitvoering van het contract waarborgen te eisen. 

Art. 7) Alle verschuldigde sommen zijn draagbaar. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken en vredegerechten van het arrondissement Gent bevoegd. Op alle contracten is enkel de Belgische Wet van toepassing. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking aan beide clausules mede. 

Art. 8) Welke ook de voorwaarden van de partij mogen zijn, deze voorwaarden prevaleren onder. 

Art. 9) Eventuele op - of aanmerkingen op het materiaal en / of de uitvoering van het werk ontslaan de opdrachtgever niet om alle facturen onmiddellijk te betalen. 

Art. 10) Elke vermindering na het geven van de opdracht, zal aanleiding geven tot het aanrekenen van een vergoeding van 15% op de waarde van de niet uitgevoerde werken en materialen onafgezien van het recht van de uitvoerder om een hogere vergoeding te eisen, indien daartoe een reden bestaat. 

Art. 11) In zake de aannemingswerken betreffende het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen/batterijopslag/elektrische laadinstallaties/en anderen, slaat de offerteprijs op het plaatsen van de installatie zelf. Extra werkzaamheden zoals het moeten herstellen en/of bijplaatsen van nieuwe aardingelektroden, nieuwe en/of bijkomende aardlekschakelaars, wifi modulen en/of extra bedradingswerken om de communicatie van de omvormer(s) met het wereldwijde web en/of energiemeters, herbedraden van elektrische schakelkasten - als daartoe aanleiding zou toe zijn door de werking te testen en/of te meten tijdens of na de installatie, zijn werken in regie. Dit wil zeggen dat deze werkzaamheden extra zijn en deze in regie (55euro per uur) zullen aangehouden worden op de uiteindelijke factuur. Eveneens het trekken van kabels en indien de klant op de dag van de installatie aanpassingen wil die niet schriftelijk overeengekomen zijn vallen hieronder. Deze vervallen allen indien er op de offerte eenduidig beschreven staat dat deze werkzaamheden inclusief de offerteprijs zijn.

Art. 12) Wij zijn erkend inzamelpunt van PVCycle. Afgedankte zonnepanelen worden in overeenstemming met de eisen en wetgevingen via en met PVCycle afgehandeld. Offerteprijzen zijn telkens inclusief PVCycle bijdragen.

Art. 13) Wij zijn verbonden met de milieubijdragen van Bebat inzake de thuisbatterijen. Offerteprijzen zijn telkens inclusief Bebat milieu bijdragen. 

Art. 14) De klant verplicht zich ertoe bij het ondertekenen van deze offerte zich aan al deze verkoops- en aannemersvoorwaarden te behouden alsook de aanneming 2E BV. De klant gaat hiermee akkoord dat de aanneming 2E BV voor bedragen meer dan 2500euro een voorschotfactuur op te stellen die 50% bedraagt van de totale som die meegedeeld is op de offerteprijs als eindtotaal inclusief de geldende BTW tarief die aangehouden kan worden. 

Art. 15) Facturen zijn steeds te betalen met de volle 100%, alsook bij het niet verkrijgen van voordiene keuringen, attesten en andere eventuele documenten. De factuur dient eerst betaald te zijn vooraleer er een keuringsdossier of andere documenten voor handen kunnen gelegd worden. Wij prevaleren voor op de derde partijen, alsook op de klant. Bij niet betalingen van facturen wordt er een aanmaning gestuurd met vriendelijke groet, nadien gaan wij over - indien nog steeds niet betaald werd - naar een gerechtelijke deurwaarder die de geldende sommen zal opvorderen gepaard met extra kosten ten laste van de klant.